Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn


Op 21 april 2016 heeft minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer een pakket van voorgenomen maatregelen gepresenteerd die de knelpunten op de arbeidsmarkt zouden moeten oplossen. Eén van de maatregelen die hij presenteerde is de compensatie van de transitievergoeding voor werkgevers:

Werkgevers die geconfronteerd worden met een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zullen in de toekomst worden gecompenseerd. Deze compensatie zal betaald gaan worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) waar dan een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staat, die betaald wordt door werkgevers. Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers geen aanleiding meer zijn om een arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer uitsluitend in stand te houden om de transitievergoeding niet te hoeven betalen.

Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2018. Bezien wordt of het mogelijk is om deze wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Overigens heeft de minister ook de mogelijkheid voorgesteld om bij CAO een lagere transitievergoeding af te spreken bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Het wetsvoorstel met betrekking tot de voorgestelde maatregelen volgt in de loop van het jaar.

Naar boven