Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Op 10 mei jl. hebben wij het UWV schriftelijk gevraagd naar de Ziektewet aanvraagprocedure voor werknemers met een no-riskpolis. Het huidige aanvraagformulier voldoet namelijk niet aan de beleidsregels voor zieke werknemers van de Autoriteit Persoonsgegevens, daar het bij vraag 6 om een toelichting op de no-riskpolis vraagt. Eerder vernamen we al van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het UWV bezig is het aanvraagformulier aan te passen en dat het UWV werkgevers in de tussentijd de mogelijkheid biedt om de Ziektewet uitkering op een alternatieve wijze aan te vragen.

De reactie van het UWV op onze brief
De reactie van het UWV op onze vragen hierover vernamen wij schriftelijk d.d.13 juni 2017. Hierin laat ze weten dat het UWV werkt aan een nieuw formulier dat in december 2017 zal worden geïmplementeerd en dat tot die tijd in overleg met de AP inderdaad een oplossing is bedacht voor werkgevers die conform de beleidsregels een Ziektewet uitkering willen aanvragen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het papieren aangifteformulier dat vanaf www.uwv.nl valt te downloaden.

Omdat wij geen aanvraagformulier op de site van het UWV konden vinden dat niet strijdig is met de beleidsregels van de AP hebben wij telefonisch contact gezocht met de medewerkster van het UWV die de brief opstelde. Zij lichtte toe dat er nog geen aangepast formulier beschikbaar is, maar dat door gebruik te maken van het huidige formulier in papieren vorm, in tegenstelling tot bij gebruik van het digitale formulier, werkgevers de "verboden informatie" bij vraag 6 weg kunnen laten. Normaliter zou het UWV een onvolledig ingevuld formulier niet in behandeling nemen, maar tot de implementatie van het nieuwe formulier in december zegt het UWV dit wel te doen. Door deze kleine aanpassing van de aanvraagprocedure hoeven werkgevers zich volgens het UWV dus niet langer gedwongen te voelen om hun werknemers te vragen naar het type vangnetbepaling dat op hen van toepassing is.

De reactie van De VerzuimAdvieslijn
Of dit in de praktijk ook zo werkt vragen wij ons echter sterk af. Er is namelijk op geen enkele wijze ruchtbaarheid gegeven aan de alternatieve werkwijze van het UWV; niet door het UWV, niet door de Autoriteit Persoonsgegevens, noch door een andere autoriteit. Werkgevers - en zeker zij die gebruik maken van het digitale aanvraagformulier -  zullen zich door vraag 6 op het aanvraagformulier onveranderd gedwongen voelen de "verboden" informatie na te vragen bij hun werknemer. Dit maakt dat het zeer onredelijk zou zijn als een werkgever die zich op dit punt (nog) niet houdt aan de beleidsregels, een boete krijgt opgelegd van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot de implementatie van het nieuwe formulier in december 2017 verwachten wij dan ook - net als het UWV overigens -, dat de AP op dit punt gedoogt.

Overigens doet een alternatieve Ziektewet aanvraagprocedure - en straks het nieuwe Ziektewet aanvraagformulier, ons inziens niets af aan de noodzaak voor de werkgever om te mogen vragen onder welke vangnetbepaling een werknemer valt. De VerzuimAdvieslijn blijft van mening dat de werkgever hiernaar moet mogen vragen om het recht op Ziektewet te kunnen vaststellen. Uit onze praktijk blijkt namelijk met regelmaat dat de werknemer, maar ook het UWV daar niet altijd foutloos toe in staat is. Wij hopen dan ook van harte dat de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien hiervan alsnog tot een ander inzicht komt en de beleidsregels aanpast.


De brief van het UWV treft u in de volgende link:

 jpgBrief van UWV d.d. 13 juni 2017

 

Naar boven