Aan het einde van het eerste ziektejaar beoordeelt het UWV of de Ziektewet gerechtigde meer dan 65% van het loon kan verdienen dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding en/of ervaring kan verdienen.

Is dit het geval dan stopt de Ziektewet uitkering een maand na het eerste ziektejaar. Is dit niet het geval dan loopt de Ziektewet uitkering nog maximaal een jaar door, tot einde wachttijd, waarna de WIA beoordeling plaatsvindt.

Deze zogenaamde eerstejaars Ziektewet beoordeling is onderdeel van de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) en roept vragen op bij werkgevers en werknemers, zo blijkt uit onze praktijk.

In dit blog deel ik deze zomer wekelijks een gestelde vraag & antwoord met u.

Sonja de Winter
De VerzuimAdvieslijn


7)  Geldt de eerstejaars Ziektewet beoordeling ook voor ziektewet gerechtigden met een werkgever, zoals zieke werknemers met een no-riskpolis?

De eerstejaars Ziektewet beoordeling geldt alleen voor Ziektewet gerechtigden zonder werkgever. Het nieuwe Ziektewet criterium geldt dus níet voor werknemers met een dienstverband die ziek worden na orgaandonatie, werknemers die aanspraak maken op een no-riskpolis en werknemers die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling. Zij worden dus gedurende beide ziektejaren beoordeeld op basis van het eigen werk. Overigens geldt de eerstejaars Ziektewet beoordeling wel weer voor deze groep vanaf het moment dat ze geen werkgever meer hebben.

29 juli 2014


6)  Ik ben het niet eens met de uitkomst van de eerstejaars Ziektewetbeoordeling. Wat kan ik doen?

Zowel de Ziektewet gerechtigde als de belanghebbende ex-werkgever worden geïnformeerd over de eerstejaars Ziektewet beoordeling. Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Dit geldt zowel voor de Ziektewet gerechtigde als voor de (ex-)werkgever. Het bezwaarschrift stuurt u naar het UWV adres dat in de beslissing staat genoemd.

18 juli 2014


5)  Mijn Ziektewet uitkering wordt na de eerstejaars Ziektewet beoordeling stopgezet. Kom ik nu in aanmerking voor de WW?

Na beëindiging van uw Ziektewet uitkering kunt u, als het niet lukt om werk te vinden, een WW- of bijstandsuitkering aanvragen.
 
11 juli 2014


4)  Geldt de eerstejaars Ziektewet beoordeling ook voor Ziektewet gerechtigden die voor 01-01-2013 ziek zijn geworden?

Nee, de eerstejaar Ziektewet beoordeling geldt niet voor werknemers die voor 01-01-2013 ziek zijn geworden. Het overgangsrecht in de Wet BeZaVa schrijft namelijk voor dat de eerstejaars Ziektewet beoordeling geldt voor Ziektewet gerechtigden wiens eerste ziektedag is gelegen op- of na de datum van de inwerkingtreding van de Wet BeZaVa (= 01-01-2013).

1 juli 2014


3) Wij zijn als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Moeten we zelf de eerstejaars Ziektewet beoordeling uitvoeren?

Nee, een Ziektewet eigenrisicodrager voert zelf niet de eerstejaars Ziektewet beoordeling uit. Dit doet het UWV. Overigens zijn hieraan geen kosten voor de eigenrisicodrager verbonden in tegenstelling tot de andere diensten die UWV voor uw bedrijf kan uitvoeren in het kader van Ziektewet eigenrisicodragerschap.

23 juni 2014


2)  Wat als de ziek uitdiensttreding plaatsvindt tegen het einde van- of na het eerste ziektejaar? Vindt er dan direct na uitdiensttreding een eerstejaars Ziektewet beoordeling plaats?

Vindt de ziek uitdiensttreding plaats tussen de 44ste en 52ste ziekteweek, dan vindt de eerstejaars Ziektewet beoordeling plaats binnen 8 weken na de Ziektewet toekenning. Het kan dan zijn dat de Ziektewet uitkering, een maand na de beoordeling, alsnog stopt.
           
Vindt de ziek uitdiensttreding plaats na de 52ste ziekteweek, dan vindt de eerstejaars Ziektewet beoordeling plaats binnen 8 weken na de Ziektewet aanvraag. Het kan dan zijn dat er geen Ziektewet toekenning plaatsvindt omdat betrokkene meer dan 65% van het loon kan verdienen dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding en/of ervaring kan verdienen.

17 juni 2014


1)  Ik heb een uitnodiging gekregen voor een eerstejaars Ziektewet beoordeling. Wat gebeurt er eigenlijk bij een eerstejaars Ziektewet beoordeling?

Nadat u 42 weken ziek bent, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met een verzekeringsarts van het UWV. Met de verzekeringsarts van het UWV bespreekt u uw lichamelijke of psychische klachten. Deze arts beoordeelt uw functionele mogelijkheden en beperkingen. Ook beoordeelt hij of uw klachten tijdelijk zijn of blijvend.
Heeft u volgens de arts mogelijkheden om te werken? Dan krijgt u ook een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. De arbeidsdeskundige hoort van de arts wat uw functionele mogelijkheden- en beperkingen zijn. Met deze informatie kijkt de arbeidsdeskundige naar uw mogelijkheden om te werken; hij bekijkt welk werk voor u geschikt is en hoeveel u daarmee zou kunnen verdienen. Dit bespreekt hij met u.

Kunt u 65% of minder van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen? Dan krijgt u (nog steeds) een Ziektewet uitkering. Kunt u meer dan 65% verdienen? Dan stopt de Ziektewet uitkering een maand na het eerste ziektejaar.

10 juni 2014


 

Naar boven