Werkgevers die veel gebruik maken van tijdelijke arbeidscontracten worden door de Wet BeZaVa geconfronteerd met de financiële gevolgen van ziekte. Sinds de inwerkingtreding van deze wet per 01-01-2013 zijn zij immers financieel verantwoordelijk voor de Ziektewet- en eventuele WGA-uitkering van werknemers die ziek uit dienst gaan. Theoretisch gezien is de werkgever zelfs al het haasje als een medewerker in zijn proeftijd ziek uit dienst gaat. Gelukkig bestaan er oplossingen voor de behoefte aan flexibel personeel, zonder de genoemde financiële risico's. 

Uitzendkrachten en payroll overeenkomsten
Om de financiële gevolgen van ziekte te vermijden maken werkgevers in toenemende mate gebruik van uitzendkrachten en payroll overeenkomsten. In dat geval is het uitzendbureau of het payrollbedrijf namelijk de juridische werkgever die opdraait voor de financiële gevolgen van een Ziektewet- en WGA-uitkering.

No-riskpolis voor arbeidsgehandicapten
De overheid vindt het belangrijk dat mensen die ziek of arbeidsongeschikt zijn (geweest) kansen op een nieuwe baan krijgen. De ziekte en/of arbeidsongeschiktheid mag volgens de overheid dan ook geen reden zijn om iemand niet in dienst te nemen. Vandaar dat in de wet is geregeld dat arbeidsgehandicapten in geval van ziekte, binnen vijf jaar na indiensttreding, in aanmerking komen voor een Ziektewet uitkering. Het grote voordeel voor de werkgever is dat de Ziektewet- en eventueel latere WGA-uitkering in deze uitzonderlijke gevallen niet voor rekening van de werkgever komen.

Wie hebben een arbeidsgehandicapten status?

 • Personen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, en WAZ) hebben tot vijf jaar na beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering een arbeidsgehandicapten status.
 • Personen met een Wajong status hebben zelfs voor onbeperkte duur een arbeidsgehandicapten status.
 • Personen die bij de WIA-beoordeling < 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden, hun eigen werk niet meer kunnen doen en niet in dienst kunnen blijven bij de oude werkgever, hebben tot vijf jaar na deze WIA-beoordeling een arbeidsgehandicapten status.
 • Personen met een WSW- indicatiebeschikking (Wet sociale werkvoorziening).
 • Personen voor wie korter dan vijf jaar geleden een werkvoorziening is getroffen.
 • Personen die van het UWV een indicatiestelling voor de premiekorting en de no-risk polis gekregen hebben. Deze indicatiestelling wordt voor een periode van vijf jaar afgegeven aan bijstandsgerechtigden die grote beperkingen op de arbeidsmarkt hebben.

Participatiewet per 1 januari 2015
Bijkomend voordeel van indienstname van bepaalde arbeidsgehandicapten, als mensen met een Wajong- of WSW-indicatiebeschikking, is dat het tegemoet komt aan de eisen van de nieuwe participatiewet die per 1 januari 2015 in werking treedt. Het doel van deze wet is om mensen met een Wajong-, WSW - en WWB-indicatie zo veel mogelijk aan een baan bij "gewone bedrijven" te helpen. De overheid en de sociale partners zijn met elkaar overeengekomen om de komende jaren 125.000 extra banen te creëren voor deze mensen. Van werkgeverszijde is toegezegd om in 2014 en 2015 jaarlijks 5.000 banen te creëren. Indien eind 2015 blijkt dat deze aantallen niet zijn gehaald, treedt op 1 januari 2016 de zogenoemde Quotumwet in werking. Elke onderneming met tenminste 25 werknemers moet er dan voor zorgen dat een bepaald percentage van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een Wajong-, WSW - of WWB-indicatie. Ondernemingen met minimaal 25 werknemers doen er dan ook goed aan om zich bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers nu al te richten op (de mogelijkheden die er zijn voor) mensen met een Wajong-, WSW - of WWB-indicatie. Wordt het quotum niet gehaald, dan betaalt de werkgever een heffing ter hoogte van € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsgehandicaptenplek.

Geboren vóór 8 juli 1954
Ook indienstname van 60-plussers kan bijdragen aan de behoefte van tijdelijk personeel zonder de risico's van ziekte. De Wet BeZaVa maakt het namelijk nog steeds mogelijk om, zonder de financiële verantwoordelijkheid in geval van ziekte, 60-plussers in (tijdelijke) dienst te nemen. Werknemers die geboren zijn vóór 8 juli 1954 en die onmiddellijk voorafgaand aan het dienstverband tenminste 52 weken recht hadden op een WW-uitkering hebben in geval van ziekte recht op een Ziektewet uitkering als de eerste ziektedag valt binnen de eerste vijf jaar van het dienstverband. De Wet BeZaVa schrijft echter voor dat de Ziektewet- en eventueel latere WGA-uitkering in dit uitzonderlijke geval niet voor rekening van de werkgever komt.

Extra prikkels om arbeidsgehandicapten en ouderen in dienst te nemen
Om de indienstname van arbeidsgehandicapten en/of ouderen te stimuleren heeft de overheid nog een aantal voorzieningen en fiscale voordelen in het leven geroepen die de drempel hiertoe moeten verlagen:

 • Premiekorting voor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst nemen. De korting bedraagt maximaal 3 jaar € 7.000 per jaar bij een 36-urige werkweek. Voor meer informatie zie de site van de Belastingdienst.
 • Premiekorting voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen. De korting bedraagt maximaal 3 jaar € 3.500 tot € 7.000 per jaar bij een 36-urige werkweek. Voor meer informatie zie de site van de Belastingdienst.
 • Premiekorting voor werkgevers die een werknemer met een WIA-uitkering in dienst houden die deels of volledig hervat. De korting is één jaar van toepassing en bedraagt € 3.500 tot € 7.000 per jaar bij een 36-urige werkweek. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl.
 • Subsidie voor aanpassingen op de werkplek. Meer informatie...
 • Begeleiding door een jobcoach. Meer informatie...
 • Proefplaatsing: iemand werkt 2-4 maanden op proef, met behoud van uitkering, zonder dat de werkgever loon betaalt. Meer informatie... 
 • Loondispensatie voor de werkgever als een werknemer met een Wajong-uitkering door ziekte of handicap minder werk aankan. De werkgever betaalt tijdelijk minder loon en UWV geeft de werknemer een aanvulling op de uitkering. Meer informatie...
 • Jonggehandicaptenkorting verrekenen. Meer informatie...

Vele werkgevers kunnen al beamen dat ouderen- en mensen met een arbeidshandicap zeer waardevolle en gemotiveerde werknemers zijn. Daarnaast pleiten vele financiële voordelen voor indienstname van deze mensen.

Aan de slag met arbeidsgehandicapten
Heeft u een vacature en wilt u in contact komen met mensen met een arbeidshandicap, dan raden wij u aan om contact opnemen met een re-integratiebureau. De meeste re-integratiebureaus begeleiden mensen met een arbeidshandicap bij het vinden van een nieuwe baan en zij brengen u graag in contact met potentiële kandidaten. Uiteraard is het voor zowel de arbeidsgehandicapte kandidaat als voor de nieuwe werkgever van belang dat er goed gekeken wordt of de beschikbare functie passend is. Het verdient daarom aanbeveling om, in overleg met de kandidaat, een arbeidsdeskundige bij het selectieproces te betrekken.
Op onze website onder 'Samenwerkingspartners' vindt u meerdere bureaus die wij u kunnen aanbevelen.


TIPS:     

 1. Indien beschikbaar kunt u de kandidaat vragen naar de opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Deze lijst geeft de arbeidsdeskundige een goed beeld van de functionele mogelijkheden en beperkingen binnen uw organisatie en vergroot de kans op een geslaagde arbeidsrelatie.
   
 2. Wilt u specifiek in contact komen met Wajongers?
  Op de site van 'Wajong Werkt' kunt u als werkgever direct met Wajongers in contact komen voor werk. Wajongwerkt.nl is dé vacature- en werksite voor werkgevers en Wajongers.

 3. Interessante praktijkgids 'Anders bekeken - Autisme op de werkvloer'.


Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben dan kunt u bellen met De VerzuimAdvieslijn op t: 0900-0561.

Ook als u zich afvraagt of uw onderneming op dit moment ten onrechte betaalt voor de Ziektewet en/of WGA-uitkering van een arbeidsgehandicapte-, of oudere in dienstgenomen (ex-)werknemer dan zijn wij u graag van dienst.

Sonja de Winter

Naar boven