Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn

Werkgevers die willen weten of hun sollicitant of werknemer meetelt voor de Banenafspraak in het kader van de Participatiewet, kunnen dit nu zelf online nakijken in het doelgroepregister via het werkgeversportaal van het UWV. Ook werknemers en sollicitanten kunnen nu online controleren of zij in het register zijn opgenomen. Door in te loggen op Mijn UWV met de eigen DigiD kunnen zij alleen zien of zij zelf in het register zijn opgenomen. Voor wie het register liever niet online raadpleegt, blijft het aanvraagformulier voorlopig beschikbaar.

We zetten hieronder nog even voor u op een rijtje waarom u überhaupt het doelgroepregister zou willen raadplegen.

De Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
Wet Banenafspraak
Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Deze wet bevestigt de afspraken in de banenafspraak.

Het doelgroepregister
In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:
•    mensen in de Wajong die kunnen werken;
•    mensen met een WSW-indicatie;
•    mensen met een WIW-baan;
•    mensen met een ID-baan;
•    mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
•    mensen die zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Quotumheffing voor  werkgevers
Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten. In 2016 gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijken of de afgesproken aantallen voor 2015 zijn gehaald. Voldoen deze werkgevers daar niet aan? Dan kan het zijn dat zij vanaf 2018 een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen.

Ondersteuning voor werkgever en werknemer
Werkgevers- en werknemers uit het doelgroepregister kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Het aanbod van UWV en gemeenten bestaat uit: jobcoaching, loonkostensubsidie, werkplekvoorzieningen en in sommige gevallen proefplaatsing.

Speciaal om mensen met een UWV-uitkering als gevolg van een arbeidsbeperking (ZW-, WIA- , Wajong-, WAO-, WAZ- of WW) te ondersteunen bij het solliciteren heeft De VerzuimAdvieslijn de leaflet 'Sollicitant met arbeidsbeperking' ontwikkeld, die gratis is te downloaden.

Bronnen die met dit onderwerp te maken hebben:
- Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak d.d. 27-11-2015
- Werkgevers kunnen niet genoeg gehandicapten vinden, NOS artikel d.d. 27-11-2015

Naar boven