Door Sonja de Winter - De VerzuimAdvieslijn


Werkgevers hebben de verplichting om het loon van een zieke werknemer 2 jaar door te betalen. Minister Asscher heeft op 21 april 2016 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een aantal maatregelen aankondigt die de knelpunten, die werkgevers rondom deze verplichting ervaren, moeten gaan verminderen. De maatregelen hebben betrekking op de loonsanctie in relatie tot de 2e spoor re-integratieverplichting, de vervroegde IVA-aanvraag en de premiestelling bij de verzuimverzekering.

 1. Loonsanctie gronden in relatie tot de 2e spoor verplichting
  Het wel of niet-, te laat- of te vroeg inzetten van een tweede spoor in het kader van re-integratie zal straks niet langer leiden tot een loonsanctie. Werkgever en werknemer blijven er verantwoordelijk voor dat er voldoende re-integratie inspanning wordt geleverd maar het wel of niet- en het moment van inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts, hetgeen zij vastleggen in een plan van aanpak. UWV blijft wel toetsen of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Een werkgever zou door deze wijzigng in de toekomst niet langer afgerekend moeten kunnen worden wanneer deze het advies van de bedrijfsarts opvolgt. Hierdoor wordt voorkomen dat werkgevers een tweede spoortraject inzetten alleen maar om een loonsanctie te voorkomen. 

  * Reactie schrijfster artikel

 2. Vervroegde IVA
  Onder voorwaarden krijgt ook de werkgever de mogelijkheid om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen voor de werknemer.

 3. Premiestelling voor verzuimverzekeringen
  De minister zal met verzekeraars in overleg treden over de premiestelling voor verzuimverzekeringen. Veel kleine en middelgrote werkgevers zijn verzekerd voor de loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering. Werkgevers hebben behoefte aan een stabiele premie, maar in de praktijk blijkt de premie te (kunnen) fluctueren. Beoogd wordt om de premiestelling zo transparant en stabiel mogelijk te maken.

 4. Loondoorbetaling niet meer dan 170%
  Ten slotte geeft de Minister aan dat hij in gesprek is met sociale partners over de afspraak in het najaarsakkoord 2004 om over de eerste twee ziektejaren in totaal niet meer dan 170% van het loon te betalen. Alleen bij voldoende re-integratie-inspanningen zou meer dan 170% kunnen worden betaald.


Beoogde invoeringsdatum: De de minister laten weten dat hij de Tweede kamer rond de zomer nader zal informeren over de contouren van het wetsvoorstel waarin de maatregelen worden opgenomen.


* Als reactie op de aangekondigde maatregel m.b.t. tot de loonsanctie grond (2a) merk ik het volgende op:
Hoewel de minister in zijn brief aan de Twee Kamer letterlijk schrijft dat het zijn bedoeling is dat het wel of niet-, te laat- of te vroeg inzetten van een tweede spoor in het kader van re-integratie straks niet langer zal  leiden tot een loonsanctie, heb ik het idee dat dit niet te letterlijk moet worden opgevat. De minister schrijft namelijk ook dat het inzetten van een 2e spoortraject de keuze wordt van werkgever en werknemer op basis van advies van de bedrijfsarts, hetgeen zal worden vastgelegd in het plan van aanpak én dat het UWV blijft toetsen of het re-integratietraject conform het plan van aanpak is verlopen.
Met andere woorden: als de bedrijfsarts een 2e spoortraject adviseert en de werkgever volgt dit advies, zonder goede reden, niet op dan lijkt de kans op een loonsanctie vooralsnog te blijven bestaan.

Hoe de maatregel verder zal worden uitgewerkt opdat tegemoet wordt gekomen aan de wens van de minister dat werkgevers niet langer een 2e spoor inzetten alleen maar om een loonsanctie te voorkomen, is nog dus even afwachten... Tot die tijd lijkt het me  raadzaam om de 2e spoorverplichting niet te veronachtzamen.

 

Naar boven